אלקא דמאיר ענני

אגרת קודש מאת כ"ק מרנא ורבנא רשכבה"ג הרה"ק יעקב יצחק הורוויץ זצוקללה"ה

הדין צריך אנא למודעי לאחב״י היות שנודע בבירור ענין אחינו ממדינה זו אשר בארץ המה ארה״ק הם ברעב ובעירום וחוסר כל וחרפה, כי מעות הכולל שאנו שולחים לשם אינו מספיק אפי׳ למעט לכל נפש, והנה נודע לנו כי מקצת מדינות התנדבו לכל בני מדינותיהם נדבה הגונה, ויש ע״ז אנשים הגונים, לזה אשר מכירים את אשר בארה״ק, וגם בא להם במכתב שמותיהם, וסודרים כאן ליתן קצוב לכל א׳ לפי כבודו וענינו וצרכו, וב״ה חפץ ה׳ בידם יצליח, והם שם שקיטים ושוקדים על כל עבודת שמים, כמו שעושין במדינת רייסין, רק אנשי מדינת פולין לא הי׳ להם על מי שיסמכו עד עתה.

בעזה"י שהעיר את רוח קדשו של כבוד הרב הגאון איש האלקים מנאסכיז שרוצה להתאמץ בדבר, ובטוח אני באותו צדיק שלא ישקוט עד עשותו מה שהתחיל בעזרת אל ב״ה, והוא איש משכיל מאוד וזריז, וכל מעשיו רק לש״ש זה ידוע ונודע לי.

 ע״כ הגם שדרכי להיות טמן ידי בצלחת כי מה אני, אך עת לחשות, ועת לדבר בצדקה, בפרט לכבוד ארצינו ארץ החיים, וידוע כי שם ממדינתינו גאוני ארץ וצדיקים גדולים, אמרתי אולי ימצאו אשר יהי' נא אמרי לרצון לעשות רצון יוצרינו ב״ה, להתנדב להיות גבאים ע"ז בכל מקום לגבות בשכל בדרך שתהי' קיום, הן מסעודה חתונה ושאר סעודת מצוה, הן מאורחים וכיוצא בזה, וודאי אין אדם מיעני מן הצדקה מכ״ש לכבוד שמים, ולהמציא ליד הרב הנ״ל או למשולחיו שיעשה בהם כשכלו הזך היא אשר תהי' ניחה לי' לחלק ולשלוח לשם ליתן לכ״א אשר בארץ החיים שיהי׳ גם הם פנוים ושלווים לעבוד את הבורא ב״ה, במקום קדוש וטהור מתוך הרחבה ושמחה ופרנסה ולבקש רחמים עלינו כדרכם הטוב, וכאשר נודע שעושים כן, והי׳ מעשה הצדקה שלום וברכה וחיים, ונזכה להגלות צדקתו יתברך בקר[ו]ב.

כ״ד החפץ ומצפה לישועת ישראל שיתרבה כבוד שמים המעתיר ומתאמץ תמיד בעד כל ישראל אחינו.

נאום יעקב יצחק במהו' אברהם אליעזר הלוי הורוויץ.

ציון החוזה מלובלין מייסד כולל פולין ורשא

קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין

רחוב שטראוס 40 ת.ד 658 ירושלים, ישראל טלפון: 02-537-0565

פקס: 02-537-0810

מייל: info@kramban.org