בס“ד

 March 2 1796

מכתב נלהב אל החסידים ברחבי פולין מאת הרה"ק רבי מרדכי מנסכיז מייסד "קופת רבי מאיר בעל הנס – כולל פולין", בו הוא מעוררם לתרום לקופת "רמבע"הן – כולל פולין" על החזקת הישוב של עולי פולין בא"י.

 

             אל נדיבי עם אלוקי אברהם, רחמנים גומלי חסדים בני ג"ח, שמעו אלי וישמע אליכם ה'. ה"ה האלופים הראשים נגידים מנהיגי קהל עדת ישורון די בכל אתר ואתר. בצירוף יחידי סגולה הנאהבים והנעימים. ובצירוף כל כפר וכפר היושבים שם אחינו בני ישראל המתנדבים בעם, ועל גבם הרבנים המופלגים והחריפים הגאונים גאוני ארץ, כולם יעמדו על הברכה ה' עליהם יחי' אנס"ו.

 

הנה מעולם משכתי את ידי והי' ידי מסולקת מדמים, להתאמץ לקבץ דמי הארץ תבו"א.

וכעת הי' לי ידיעה ברורה מגאוני זמנינו היושבים שם באה"ק תובב"א, גודל צער בת רבים, גודל הדחקות שלהם אשר אין להעלות על הכתב, ואי אפשר לפורטם. ומעות הכולל מהמדינה אינו מגיע לכ"א לחם לפי הטף. דין גרמא נלאיתי נשוא עת מצוא מקום, מאין יבא עזרם.

לזאת הנני שולח הני תרי שלוחי דרחמנא: ה"ה הרבני המופלג הוותיק כש״ת מ' אפרים פישל מצפת תובב"א,

וה"ה הרבני המופלג הוותיק ש"ת מ' אברהם מק"ק טוריסק עם פנקס לזה, אשר כל דף חתום בחותם שלי.

אי לזאת נפשי בשאלתי לחלות אל עם אלה אשר מארצו יצאו לשבת בארץ הקדושה תובב"א,להכינה ולסעדה, וברעותא דלבא ובעובדא תלי' מלתא, אשר כל א' וא' הן אנשי עיירות הן אנשי כפרים, הן גדולים והן קטנים, כפי נדבת לבו חטהור יתחייב א בכל שבוע ושבוע, בחק ולא יעבור, סך קצוב על מעות ארה"ק תובב"א, חוץ כולל אשר בכל קהלה וקהלה מאז ומקדם.

והני תרי שד"ר הנ"ל, יעמידו גבאים ע"ז, שהמה יעמדו על הפקודים-פקודת מצוה רבה כזו, וירשמו כ"א וא' נדבתו בצעטיל מיוחד ובפנקס הלזה ויפריט שמו, והצעטיל יהא מונח אצלי לזכרון לגמול עמו חטיבה מול חטיבה כיד ה' הטובה עלי.

גם פקודתי על הגבאים הנ שיתאמצו בכל התאמצות, על שמחת חתונה וברית מילה-להיות אך שמחהביא נדבה לחיזוק עניי אהקדושה תובב"א.  וזאת בקשתי שעכ״פ יסלק כל א' וא' נדבתו עד רבע שנה ליד הני תרי שד"ר הנ"ל וירשמו בפנקס הלזה.

נא ונא אהובי אחיי וריעיי שימו, נא ונא, ליתן תוקף ועוז ולהתאמץ בכל התאמצות בכל האפשרי, ויהי' מעשה בדבר מצוה כזאת, וכל מי שיתלהב לבו בקרבו בכל טצדקאות והתאמצות בכדי להביא נדבה לדבר מצוה זו, אני מוכן להתפלל בעדו ובעד כל אשר לו, ומעתה הנני טוען ברכה במקומו שירום קרנם ומזלם מעלה מעלה דרך סלולה עד כי יבא שילה.

הכ"ד המעתיר והמדבר בצדקה.

יום ד' כ אדר ראשון שנת תקנ״ו ל"פק

הק' מרדכי החופ"ק נעסכיז ואגפי' יצ"ו.

 

זאת פקודתי על הגבאים אשר יעמידו הני תרי שד"ר הנ"ל שחלילה ללות המעות הנ"ל לשום אדם בעולם, רק יהי' המעות נדבה הנ"ל, מונח תחת ידם צרור וחתום עד שיבוא מאתי ציר מיוחד, או שיראו בעצמם שיבא לידי ממש, ובגזירה הוא מאתי על הגבאים שיתנהגו כך.

הק' מרדכי הנ"ל

 

וזאת להוי ידוע לכל המתנדבים בעם, שיהי' הנדבה שלהם על דעתי, כפי אשר ישר בעיני לפע"ד כך יהי' החלוקה.

הק' מרדכי הנ"ל.

 

אחר כתבי זאת לא היה יכול הרבני מו"ה אברהם מק"ק טוריסק ליסע, ושלחתי במקומו ה"ה הרבני המופלא הוותיק מו"ה אליקום געציל במה"ו ארי' לייב מק"ק לאדמיר.

הק' מרדכי הנ"ל