בסד

July 26 1796

אגרת קודש מאת כ"ק מרנא ורבנא רשכבה"ג הרה"ק המגיד מקוזניץ זצוקללה"ה

 

אמיץ כח כביר ורב אונים, דברי חכמים כדרבונים וכמסמרות נטיעה של סמיכה לסמוך ידים רפות, ולאמץ ברבים כושלות כושל יקומון מילי דהאי גברא ה״ה הגאון הגדול מופת הדור איש אלקים אב״ד דק״ק נאסכיז ואחריו כל ישרי לב ה״ה מחותני הרב החסיד איש אלקים אב״ד דק״ק קאלבסוב, ואתו ה״ה הרב החסיד אמיתי מופת הדור מ׳ יצחק הלוי הורוויץ מק״ק לובלין:

 

שלשה המה מטיבי צעד מה׳ מצעדי גבר ה״ה שד״ר שליחות בקדשים מפתח עינים שהכל מצפים לראות ארצינו הקדושה בברכת כל טוב גדושה. וכעת אשר בראותם מכתבים מהדחק של אחב״י חכמי פולין ואשר המה מפולין ולחוץ וקבעו דירתם בארה״ק ואין להם שום מעמד על פרנסה ואין הקומץ משביע ממעות הכולל אף לחם לפי הטף. עתה בזאת השנה לפרט תקון גדול תקנו ה״ה הנ״ל שיתנדבו כ״א ממדינתנו שיהי' על חכמי עניי פולין.

 

והדברים אשר יצא מפי רוח קדשו עריבים עליו דברי דודים. והנני מהנמנים ומסייעים למצוה רבה ולזרז את המזורזין זריז ונשכר שכרם בעין לא ראתה לחזק דברי חכמים בהשתדלות נמרץ כפי התיקין של הגאון אב״ד דק״ק נאסכיז כמבואר במכתבו מע״ל בדף הדבוק כן יהי׳ וכן יקום עד ביאת משיח צדקינו ב״ב.

 

היום יום ג׳ עשרים יום לחודש תמוז דהאי שתא ול׳י׳ש׳ר׳י לב שמחה לפ״ק

 

פק״ק קאזיניץ יע״א:

הק׳ ישראל בהמנוח הר״ר שבתי ז״ל מ״מ דק״ק קאזיניץ