בס"ד

May 10 1796

 

אגרת קודש מאת כ"ק מרנא ורבנא רשכבה"ג הרה״ק אברהם יהושע העשיל מאפטא זצוקללה"ה

האוהב ישראל

 

אל אצילי בני ישראל, ראשי גולת אריאל, צדיקים כהררי אל ה״ה אלופי ראשי קציני מנהיגי עדת עם קודש הרבנים המופלגים כל חד וחד לפום מעלתו... מאורות הגדולים גאוני ארץ גודרי גדר ועומדי בפרץ, עמודי העולם פארי הדור, אב״ד ור״מ בכל קהלה, כולם יזכו לראות עיר הקודש בנויה על תלה:

ה״ה הרבני המופלג וותיק וחסיד מ׳ אפרים פישל ני׳ לדבר מצוה קאזיל, והוא משולח מאנשי פולניא היושבים בארה״ק תובב״א.

להיות שחדשים מקרוב באו שמה וראו בגודל הלחץ זו הדחק של אחינו היושבים שמה בארה״ק תובב״א והם בעניות ודוחק גדול אשר למשמע אזן דאבה נפשינו, והודיעו דבר זה לגדולי הדור ומינו את כבוד הרב הגאון המפורסם איש אלקים נר ישראל מופ״ה כקש׳׳ת מ׳ מרדכי נ״י אב״ד ור׳׳מ דק״ק נעסכיז שיהי' גבאי הכולל, ונדבה לבבו הטהור של כבוד הרב הנ״ל לעשות השתדלות והתאמצות האפשרי לעשות תקנות ומעמדות להיות מקום מוצא כסף לפרנס אחינו שבאה״ק תובב״א.

 

גם כבוד הרב המאה״ג החסיד המפורסם איש אלקים נר ישראל כקש״ת מ' יצחק חלוי מק״ק לובלין נתן אומץ ידו לעורר לבבות עם קודש כאשר עיניכם תחזינה במכתבים הקודש.

 

לזאת גם אנא לטפוי׳ קאתינא להיות שידוע בבירור גמור מפי מגידי אמת גודל הצער של אחינו היושבים באה״ק, והם בצרה גדולה ברעב ובעירום ובחוסר כל, גלל כן הנני מפיל תחינתי לפני אחינו רחמנים בני רחמנים שיעוררו לבבם ברחמנות על אנשים שמסרו עצמם ויצאו מארצם אל האה״ק,

 

וכל מי שיראת ה׳ נגע בלבבו יראה להיות מסייע לדבר מצוה זו ויתן תוקף ועוז לעשות תקנות ומעמדות לקבץ על יד בשביל אחינו שבאה׳׳ק, והי׳ מעשה הצדקה שלום השקט ובטח עד עולם ובזכות המצוה יזכו כולם לראות בנין היכל ואולם.

 

הכ״ד המדבר בצדקה.

היום יום ג׳ ב׳ אייר תקנ״ו לפ״ק:

נאום אברהם יהושע העשיל אב׳׳ד דק״ק קאלבסוב יצ״ו: