Segulah For Finding Lost Items

תפילה למציאת אבידה

 

אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. מן הכא, "ויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת".

ליתן צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס ולומר:

אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.

בזכות הצדקה שאני נודב לכבוד התנא רבי מאיר בעל הנס, זכותו יגן עלינו, אמצא את אבידתי.

Amar Rabbi Binyamin - Hebrew

תפילה למציאת אבידה

US Dollar ($)
Israeli Shekel (₪)
British Pound Sterling (£)
Euro (€)